Stadgar

Stadgar för Yrkestrubadurernas förening (YTF)

Reviderade vid höstmöte 2000 och årsmöte 2001-04-23

 1. YTF är en ideell förening, intresseorganisation för yrkesverksamma trubadurer och artister inom visgenren.
 2. YTF har till syfte, som förening och genom sina medlemmar
  • att arrangera visevenemang. Intäkterna av sådant arrangemang ska kunna tillfalla föreningen för att skapa ekonomiskt underlag för dess verksamhet.
  • att verka för ökat visintresse i Sverige och Skandinavien.
  • att sprida information om och skapa förståelse för viskonsten och dess kreatörer/utövare.
  • att verka för framförande av mer orginalmusik av i Sverige verksamma upphovsmän och artister i radio/TV.
  • att verka för att medlemmarna ges tillfälle att bredda sina kontaktytor vad gäller arrangörer och arbetstillfällen.
  • att verka för goda arbetsvillkor för och solidaritet inom yrkeskåren.
 3. Medlemskap i YTF kan sökas av yrkestrubadur. Med yrkestrubadur förstås sådan utövare av viskonst, som regelbundet framträder inför publik och i sin utövning har ett yrkesmässigt sätt.Medlemskap kan beviljas den som ställer sig bakom föreningens ändamål.Hedersmedlem kan inväljas i YTF. Kriteriet för inval är förtjänstfulla insatser för viskonsten, men hedersmedlemmen behöver inte vara, eller ha varit, yrkestrubadur.
 4. Ansökan om medlemskap i YTF ska ske skriftligen, och sökande ska på anmodan kunna styrka sin grad av yrkesverksamhet.
 5. Beslut i frågor om medlemskap fattas av medlemsmöte enligt § 14.
 6. Medlem kan, efter varning från styrelsen, uteslutas
  1. om han/hon bryter mot gällande stadgar.
  2. om han/hon uppträder på ett sådant sätt att det bedöms som skadligt för YTF:s anseende.
  3. om han/hon underlåter att betala av föreningen beslutade avgifter.
 7. Beslut enligt § 6 fattas av medlemsmöte. Beslut enligt § 6 c kan fattas av styrelsen, men ska bekräftas av medlemsmöte.
 8. Medlemsavgiftens storlek beslutas av medlemsmöte. Medlemsavgift uttages inte av hedersmedlem.Fastställd medlemsavgift skall vara erlagd så snart som möjligt efter årsskifte. Är avgiften ej erlagd vid tiden för ordinarie årsmöte, gäller ovillkorligen § 6 c.
 9. Föreningens firma tecknas var för sig av dess ordförande, dess kassör, samt om styrelsen så beslutar, av ytterligare en, av styrelsen utsedd, styrelseledamot.
 10. Medlem i YTF förbinder sig
  • att utan ekonomiska krav, utöver kostnadsersättningar, medverka vid sådant arrangemang där YTF deltar i syfte att skapa ekonomiskt underlag för att uppfylla sina målsättningar. Medverkan kan vara såväl av artist- som funktionärskaraktär. Beslut om omfattningen av medlems skyldigheter i detta avseende fattas av medlemsmöte.
  • att inte underskrida de gagenivåer som fastlagts i avtal mellan arbetsgivarorganisation och de fackliga organisationerna inom YTF:s verksamhetsområde (huvudsakligen Svenska Musikerförbundet/Svenska Teaterförbundet). Inom de yrkessektorer som saknar avtal, gäller som minimum de gagenivåer som fastställts i avtal inom områden som kan anses jämförbara. Medlemsmöte kan besluta om rekommenderade minimigager, specificerade i krontal.
 11. Enskild medlem äger givetvis rätt att medverka vid ideella arrangemang och gratisspelningar av välgörenhetskaraktär utan att detta kan betraktas som stadgebrott. Sådana arrangemang, med undantag för dem där YTF som organisation deltar (jmf § 10, första attsats), ligger dock normalt utanför föreningens verksamhetsområde.
 12. Medlemsmötet är YTF:s högsta beslutande organ.Medlem kallas till mins två medlemsmöten per år, årsmöte och höstmöte.Årsmöte skall hållas före april månads utgång, höstmöte före oktober månads utgång. Skriftlig kallelse ska utgå minst 14 dagar i förväg.Årsmötet väljer styrelse med sammansättning och mandatperioder enligt § 15.Vid årsmöte väljs, alternerande år, ordförande respektive kassör separat, och till övriga styrelseposter väljs ledamöter det år mandatperiod utlöper.

  Vid årsmöte väljs också, med en mandatperiod på ett år föreningsrevisor och suppleant för denne, samt valberedning bestående av tre personer.

  Förutom ordinarie förhandlingar vid årsmöte kan, vid såväl årsmöte som annat medlemsmöte, beslut fattas i frågor vilka inlämnats till eller väckts av styrelsen och tillställts medlemmarna i skriftlig form (motioner).

  För att behandlas av medlemsmöte, skall motioner vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före mötet, och utskickade till medlemmarna senast 14 dagar före mötet. Styrelsen skall ha tagit ställning till förslaget och skriftligen redovisa rekommendation till mötet om bifall eller avslag.

 13. Medlem har rösträtt vid medlemsmöte enligt § 14Hedersmedlem har närvaro- och yttranderätt vid medlemsmöte.Mellan medlemsmöten fattas beslut i föreningsangelägenheter av styrelsen. Medlem kan mellan medlemsmöten tillställa styrelsen ärenden för behandling.Styrelsen kan, om den bedömer att ett beslut bör fattas av medlemmarna, och det inte kan anstå till ordinarie medlemsmöte, kalla till extra medlemsmöte.Extra medlemsmöte ska också inkallas när minst hälften av medlemmarna skriftligen så begär.
 14. Medlem kan deltaga i mötesbeslut via fullmakt, som skall vara skriftlig. Fullmakt skall redovisas vid fastställande av medlemsmötets röstlängd.Närvarande medlem kan företräda endast 1 fullmakt vid röstning.Icke närvarande medlem kan i, i förväg till kansliet, avgiven röst ge sin mening i utskickat ärende.Medlemsmöte fattar beslut med enkel majoritet av närvarande medlems- och fullmaktsröster.Undantag är:
  1. Beslut om medlemsskap (inval och uteslutning), som fattas med 2/3 majoritet av närvarande medlems- och fullmaktsröster.
  2. Beslut om föreningens eventuella upplösande, som fattas med 2/3 majoritet av föreningens samtliga medlemmar, personligen närvarande eller med skriftligen avgiven röst i denna fråga. Fullmakter gäller ej.
 15. Föreningens styrelse består av ordförande och kassör, valda på 2 år. Ordförande och kassör väljs skilda år. Härutöver fem ordinarie ledamöter, valda på 2 år, så att, alternerande år 2 eller 3 poster tillsätts. Härutöver fyra suppleanter, valda på 1 år.
 16. Utöver riksorganisationen YTF kan bildas regionala avdelningar där behov anses föreligga och efter beslut av medlemsmöte.Medlemmar organiseras i regionala avdelningar geografiskt, utifrån bostadsort. Riksorganisationens stadga gäller för medlemsskap, uteslutning, medlemsinflytande m.m. Medlem kan alltså inte endast vara medlem i regional avdelning, och ingen medlem kan tillhöra mer än en regional avdelning.Regionala avdelningar skall, för att kunna tillsätta styrelse och fatta beslut i frågor som rör den egna verksamheten, minst en gång per år kalla avdelningens medlemmar till medlemsmöte. Medlemsmötet är avdelningens högsta beslutande organ.Regionalt medlemsmöte skall tillsätta en styrelse, som äger att administrera avdelningen och besluta i frågor som rör avdelningens verksamhet mellan medlemsmötena. Denna styrelses sammansättning, mandatperioder m.m. regleras i stadgar, som avdelningen själv formulerar. Stadgarna skall godkännas av riksstyrelsen.Regional avdelning kan ha egen ekonomi, vars ekonomiska underlag skapas av avdelningens medlemmar genom separata medlemsavgifter, stödkonserter eller andra arrangemang inom avdelningens verksamhetsområde, eller på annat sätt som avdelningen finner lämpligt. Beslut om regional avdelnings egna ekonomi skall godkännas av riksstyrelsen. Regional avdelning, som väljer att inte utnyttja rätten till separat ekonomi, kan hos riksstyrelsen ansöka om bidrag till verksamhet och projekt.

  Vid oenighet mellan regional avdelning och riksorganisationen om ett arrangemang, projekt eller liknande är av regional karaktär eller inte, dvs om det faller strikt inom avdelningens verksamhetsfält eller bör ingå som en del av riksorganisationens verksamhet, gäller riksstyrelsens beslut i frågan.

  Regional avdelning skall ha minst en representant i riksstyrelsen.

  Beslut om regional avdelnings upplösande kan endast tas av avdelningens medlemsmöte med samma krav på majoritet som gäller för riksorganisationen (se § 14), men beslutet skall konfirmeras av riksstyrelsen. Upphör regional avdelning att verka, tillfaller dess eventuella ekonomiska överskott riksorganisationen.

 17. Beslut som innebär stadgeändring kan endast fattas av två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara ordinarie.
 18. Föreningen kan endast upplösas efter beslut av två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara ordinarie, med majoritet vid båda mötena enligt § 14, undantag b.Föreningens eventuella tillgångar eller skulder fördelas därvid så, att tillgångar/skulder i föreningens kassa delas lika bland medlemmarna. Annan föreningen tillhörig egendom, såsom konstföremål, magnetband, grammofonskivor o d, fördelas och tillfaller medlemmarna, Svenskt Visarkiv eller annan lämplig mottagare enligt beslut av medlemsmöte, som delgivits av styrelsen upprättat förslag till sådan fördelning.